Νταλίκα-Συρμός-Επικαθήμενο κατηγορία Γ+Ε

Πρέπει να είσαι κάτοχος Γ' κατηγορίας

Περιλαμβάνει:

 8 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης με οχήμα

αντίστοιχης κατηγορίας