Άδεια λεωφορείου

Έκδοση Δ+ΠΕΙ επαγγελματικής κατηγορίας.

απο 21 ετών

Περιλαμβάνει:

7 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης

10 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Κάτοχος ήδη επαγγελματικής άδειας: 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης